Algemene voorwaarden SeaWind Adventures

Dank je wel voor je besluit om een zeilreis bij SeaWind Adventures te boeken. Wij raden je aan onze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen. Bij vragen kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op onze site.

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. SeaWind Adventures (hierna te noemen ‘SeaWind’): natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is een of meerdere in deze voorwaarden geregelde overeenkomsten te sluiten met de reiziger. Wanneer in deze algemene voorwaarden verwezen wordt naar SeaWind, dan omvat dat automatisch ook de eigenaren, affiliates, agenten, werknemers en/of zusterorganisaties van SeaWind.
 2. De reiziger: natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is een of meerdere in deze voorwaarden geregelde overeenkomsten te sluiten met SeaWind.
 3. De overeenkomst: iedere in deze voorwaarden geregelde overeenkomst tussen SeaWind en reiziger.
 4. De medereiziger: iedere derde partij die op grond van de door de reiziger gesloten overeenkomst door SeaWind wordt toegelaten op het schip.
 5. De zeilreis: het geheel van varen met en verblijf aan boord van het schip gedurende de in de overeenkomst genoemde periode.
 6. De bagage: bagage die een reiziger en/of medereiziger als gemakkelijk in één keer mee kan voeren; bestaande uit tassen, plunjezakken en/of rugzakken.
 7. Het schip: het schip dat als zodanig genoemd wordt in de overeenkomst.
 8. De prijs: de prijs die als zodanig genoemd wordt in de overeenkomst.
 9. De gezagvoerder: degene die het gezag voert over het schip.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder begrepen aanbiedingen betreffende de totstandkoming van deze overeenkomst, die SeaWind sluit met de reiziger met betrekking tot vervoer en/of verblijf en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin des woord, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

2.2 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing tussen SeaWind en de medereiziger. De reiziger maakt zich hiervoor sterk en vrijwaart SeaWind voor alle aanspraken die de medereiziger en/of ieder ander jegens SeaWind maakt voor zover aansprakelijkheid van SeaWind uitgesloten zou zijn indien de reiziger deze aanspraak jegens SeaWind zou maken.

2.3 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan SeaWind, in de ruimste zin des woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.

2.4 Deze voorwaarden zijn met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerping van alle andere voorwaarden van wie ook afkomstig van toepassing behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.5 Individuele wijzigingen en/of aanvullingen moeten schriftelijk of per e-mail worden vastgelegd.

2.6 Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In het geval van geschillen gelden de Nederlandse tekst en het Nederlandse recht.

 

Artikel 3. Het aanbod / de offerte

3.1 Een algemeen aanbod van SeaWind in de vorm van onder meer folders, advertenties, nieuwsbrieven en websites is vrijblijvend en kan zo nodig door SeaWind worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na aanvaarding door de reiziger te geschieden.

3.2 Een individueel aanbod wordt door SeaWind schriftelijk dan wel per e-mail uitgebracht, voorzien van een dagtekening. Dit aanbod vermeldt duidelijk of het een vrijblijvend of onherroepelijk aanbod betreft, met inbegrip van de termijn. Het aanbod vermeldt:

 1. de totale reissom en de betalingstermijnen;
 2. de wijze van betaling;
 3. het maximale aantal medereizigers per schip;
 4. de plaats, datum en tijdstip van inscheping en ontscheping.

Het eerste aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand, behoudens in het geval van herroeping zoals genoemd in Artikel 3.1, door aanvaarding van het aanbod door de reiziger. SeaWind zendt na de totstandkoming van de overeenkomst per e-mail een bevestiging aan de reiziger.

4.2 De reiziger verstrekt SeaWind uiterlijk een week na boeking, doch uiterlijk een week voorafgaand aan de afvaart, alle gegevens omtrent zichzelf en de door hem aangemelde medereizigers, inclusief relevante medische gegevens.

 

Artikel 5. Annulering

5.1 Indien de reiziger de overeenkomst wil annuleren, dient hij SeaWind daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen en de annulering vervolgens per e-mail te bevestigen. De datum van ontvangst van de e-mail door SeaWind wordt als datum van ontbinding aangemerkt.

5.2 In geval van annulering is de reiziger aan SeaWind een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd, namelijk:

 • bij annulering tot en met 90 dagen voorafgaand aan de reisdatum: 20% van de totaalsom;
 • bij annulering vanaf 89 dagen tot en met 60 dagen voorafgaand aan de reisdatum: 50% van de totaalsom;
 • bij annulering vanaf 59 dagen voorafgaand aan de reisdatum tot en met de dag van aanmonsteren: 100% van de totaalsom.

5.3 In geval van annulering kan de reiziger SeaWind om een indeplaatsstelling van een derde verzoeken. In het geval SeaWind akkoord gaat met een indeplaatsstelling is de reiziger hiervoor administratiekosten verschuldigd.

5.4 SeaWind heeft het recht om een reis tot uiterlijk 28 dagen voor vertrek te annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal van 3 deelnemers voor de betreffende reis. De reiziger en/of medereiziger heeft in dat geval recht op teruggave van alle betalingen die reeds aan SeaWind zijn gedaan. Eventueel door de reiziger en/of medereiziger zelf gekochte vliegtickets of andere uitgaven in verband met de reis zullen niet worden vergoed. Bij annulering op basis van groepsgrootte is SeaWind niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.

 

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 Indien een van de partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de daartegenover staande verplichting op te schorten, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de opschorting niet rechtvaardigt.

6.2 Indien een van de partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

6.3 SeaWind heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden in geval:

 • de reiziger failliet gaat, er aan hem surseance van betaling wordt verleend, als er sprake is van schuldsanering, dan wel wanneer hij onder curatele wordt gesteld;
 • de reiziger niet binnen 5 werkdagen na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
 • er sprake is van een situatie zoals genoemd onder Artikel 11 lid 2, 3 en 4;
 • SeaWind van mening is dat het in verband met de aard van de zeilreis op medische gronden niet verantwoord is om de reiziger te laten deelnemen aan de zeilreis, voor zijn eigen veiligheid en/of voor de veiligheid van andere (mede)reizigers en bemanning;
 • het betreffende schip door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is en het ondanks het leveren van voldoende inspanning door SeaWind niet mogelijk is een ander vergelijkbaar schip aan te bieden.

6.4 Opzegging of ontbinding dient met vermelding van de gronden waarop deze is gebaseerd schriftelijk of per e-mail te geschieden. De overeenkomst wordt geacht buitenrechtelijk te zijn ontbonden nadat de reiziger de opzeggingsbrief of -mail heeft ontvangen, doch in ieder geval 5 dagen na verzending hiervan.

6.5 Indien de oorzaak van de opzegging of ontbinding aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de schade die hieruit voortvloeit voor rekening van de reiziger.

 

Artikel 7. De prijs en de prijswijzigingen

7.1 Tenzij anders is overeengekomen is de prijs voor de zeilreis inclusief haven-, brug-, sluis- en loodsgelden alsook plaatselijke belastingen en andersoortige heffingen zoals toeristenbelasting en brandstofkosten.

7.2 Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden te allen tijde doorberekend.

7.3 Een verhoging van de prijzen wordt door SeaWind doorberekend, voor zover van invloed op de overeengekomen prijs, indien zij na het afsluiten van de overeenkomst optreedt.

7.4 Indien als gevolg van verhoging van prijzen als bedoeld in het vorige lid de prijs met meer dan 15% stijgt, heeft de reiziger het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel van de overeenkomst af te zien.

 

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling vindt plaats door middel van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door SeaWind aangegeven bankrekening. De op de rekeningafschriften van SeaWind aangegeven valutadatum wordt als de dag van betaling aangemerkt.

8.2 Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de reiziger betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

 

Artikel 9. Niet-tijdige betaling

9.1 De reiziger is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. SeaWind zendt na het verstrijken van die datum per e-mail een betalingsherinnering en geeft de reiziger de gelegenheid binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

9.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is SeaWind gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.

9.3 Indien de reiziger na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is SeaWind gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:

 • 15% over de eerste € 2.500,00 van de vordering met een minimum van € 40,00;
 • 10% over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 • 5% over de volgende € 5.000,00 van de vordering:
 • 1% over de volgende € 15.000,00 van de vordering tenzij de reiziger aannemelijk maakt dat SeaWind minder schade lijdt.

9.4 Klachten over facturen dienen, bij voorkeur per e-mail en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur bij SeaWind te worden ingediend.

 

Artikel 10. Verplichtingen SeaWind

10.1 SeaWind zal zich inspannen de zeilreis naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de regels van goed vak- en zeemanschap uit te voeren.

10.2 SeaWind staat er voor in dat het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften van het land waar het schip geregistreerd is.

10.3 De vaarroute wordt, tenzij vooraf anders is overeengekomen, door SeaWind en/of de gezagvoerder bepaald.

10.4 Te allen tijde is SeaWind en/of de gezagvoerder bevoegd om op grond van nautische gronden de zeilreis te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen het wijzigen van de plaats van afvaart en/of de plaats van aankomst en/of het niet-uitvaren. Onder nautische gronden wordt onder andere verstaan de weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen (bijvoorbeeld door ijsvorming) en de staat van het schip.

10.5 In de gevallen in het vorige lid genoemd zal SeaWind en/of de gezagvoerder in overleg met de reiziger trachten tot een andere oplossing te komen. Eventuele extra kosten, voor zover redelijk, komen voor rekening van de reiziger. SeaWind en/of gezagvoerder beslist of de gekozen oplossing in redelijkheid uitvoerbaar is.

 

Artikel 11. Verplichtingen reiziger (en medereizigers)

11.1 De reiziger dient aan het einde van de zeilreis het schip netjes en met een complete inventaris op te leveren in dezelfde staat als hij het aantrof bij de inscheping.

11.2 De reiziger en de medereizigers dienen gedurende de zeilreis de rechts- en fatsoennormen na te leven.

11.3 De door SeaWind en/of de gezagvoerder en/of andere bemanningsleden gegeven aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd.

11.4 Indien naar het oordeel van SeaWind en/of de gezagvoerder de reiziger en/of medereizigers het onder lid 2 en 3 bepaalde niet nakomen, is SeaWind en/of de gezagvoerder gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden en/of de reiziger en/of medereizigers de toegang tot het schip per direct te ontzeggen, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt

11.5 Het is de reiziger en de medereizigers niet toegestaan om andere zaken dan bagage aan boord te hebben, tenzij hiervoor vooraf expliciet toestemming is verleend door SeaWind en/of de gezagvoerder.

11.6 Het is de reiziger en de medereizigers niet toegestaan om (huis)dieren aan boord te hebben, tenzij hiervoor vooraf expliciet toestemming is verleend door SeaWind en/of de gezagvoerder.

11.7 Het is de reiziger en de medereizigers niet toegestaan om materialen of voorwerpen aan boord te brengen of te hebben die de gezondheid, het welbevinden en/of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar kunnen brengen. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: gevaarlijke stoffen, explosieven, radioactieve en/of giftige stoffen, smokkelwaar, wapens, ammunitie, drugs en verdovende middelen.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door SeaWind niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.

12.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een averij aan het schip waardoor het schip niet meer inzetbaar is voor het overeengekomen doel en de averij niet te wijten valt aan omstandigheden die SeaWind had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.

12.3 Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft SeaWind recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten voor zover deze zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmachtsituatie tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden en voor zover de reiziger door de werkzaamheden gebaat is.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid SeaWind

13.1 SeaWind is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door dood of letsel en/of aan zaken voor zover veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover SeaWind de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. SeaWind staat in voor de deugdelijkheid en het goed functioneren van het schip als vervoermiddel. Vermoed wordt dat een zorgvuldig vervoerder de volgende omstandigheden niet heeft kunnen vermijden: brand; ontploffing; hitte; koude; optreden van knaagdieren of ongedierte; bederf; lekkage; smelting; ontvlamming en corrosie.

13.2 De aansprakelijkheid van SeaWind is behoudens in gevallen van eigen opzet of eigen bewuste roekeloosheid beperkt tot het op grond van Artikel 8: 518 BW en 8:983 BW nader bij AMvB bepaalde bedrag.

13.3 De schadevergoeding die SeaWind wegens het niet-nakomen van de op hem uit hoofde van Artikel 10 rustende verplichting mogelijkerwijs is verschuldigd, is beperkt tot de overeengekomen prijs voor de zeilreis.

13.4 Indien SeaWind bewijst dat schuld of nalatigheid van de reiziger en/of medereiziger de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van SeaWind daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.

13.5 SeaWind is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, afwijking van de overeengekomen aanvangs- en/of eindtijd of de ter beschikking stelling van een vervangend schip omdat het overeengekomen schip wegens onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid reiziger (en medereizigers)

De reiziger is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hem of door de medereizigers die op zijn uitnodiging aan boord van het schip verblijven, tenzij de schade is toe te rekenen aan het handelen of nalaten van SeaWind.

 

Artikel 15. Klachten

15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SeaWind direct nadat de reiziger de gebreken heeft ontdekt of heeft kunnen ontdekken.

15.2 Klachten over facturen dienen zo mogelijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur per e-mail en behoorlijk toegelicht te worden ingediend bij SeaWind.

15.3 De gevolgen van het niet-tijdig indienen van een klacht komen voor rekening van de reiziger.

 

Artikel 16. Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend het rechtscollege binnen het arrondissement waar SeaWind kantoor houdt, is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. De reiziger is gerechtigd om binnen één maand nadat SeaWind een beroep op de forumkeuze heeft gedaan bezwaar te maken tegen deze forumkeuze en te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

De algemene voorwaarden van SeaWind Adventures zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden SBBZ/TCN (versie 2010).